Obchodné podmienky

Čl. I. Všeobecné ustanovenia
1. Pôsobnosť obchodných podmienok. Tieto obchodné podmienky upravujú uzatváranie zmlúv medzi nami ako obchodníkom a vami ako zákazníkom prostredníctvom internetového obchodu a naše a vaše práva a povinnosti zo zmlúv vyplývajúce. Bližšie informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov nájdete v časti Ochrana osobných údajov.

2. Používané pojmy. V našich obchodných podmienkach používame nasledujúce skratky:
a.) My, čím sa rozumie obchodník, teda obchodná spoločnosť LIPERA SK s.r.o., so sídlom: D.Štúra 4397/5A, Sereď 926 01, IČO: 36 804 517, DIČ: 2022411028, IČ DPH: SK2022411028, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 20332/T,
b.) Vy, čím sa rozumie zákazník, teda druhá zmluvná strana odlišná od nás, ktorým môže byť jeden z nasledujúcich subjektov:
- Spotrebiteľ, ktorým je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania,
- Podnikateľ, ktorým je právnická osoba či osoba konajúca v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.
c.) Internetový obchod, teda naše webové rozhranie nachádzajúce sa na webovej adrese www.vinozoom.sk, v ktorom si môžete prezrieť našu ponuku a objednať tovar z nášho sortimentu.
d.) E-mail, teda elektronická pošta, ktorou je možné nás kontaktovať na e-mailovej adrese kontakt@vinozoom.sk.
e.) Telefón, pomocou ktorého je možné nás kontaktovať na telefónnom čísle dostupnom na webovej adrese nášho internetového obchodu.
f.) Zmluvy, ktorými sa rozumie kúpne zmluvy.

3. Vzťah obchodných podmienok ku zmluve. Obchodné podmienky sú nedeliteľnou súčasťou zmlúv. Odlišné dojednania v zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

4. Vzťah zmluvy a obchodných podmienok k právnym predpisom. Práva a povinnosti neupravené obchodnými podmienkami alebo zmluvou sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom číslo 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom číslo 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku“), zákonom číslo 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa“). V prípade rozporu obchodných podmienok alebo zmluvy s právnymi predpismi, ak sa nejedná o záležitosť, ktorú možno dojednaním upraviť odlišne, majú prednosť platné právne predpisy.

5. Oddeliteľnosť ustanovení obchodných podmienok a zmluvných dojednaní. Ak sa niektoré z ustanovení obchodných podmienok alebo zmluvných dojednaní stane neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení obchodných podmienok a zmluvných dojednaní.

6. Dozorné orgány. Nad našou činnosťou prevádzajú kontrolu a dozor štátne orgány Slovenskej republiky, na ktoré je možné sa v súlade právnymi predpismi, ktoré upravujú ich pôsobnosť a právomoci, obracať so svojimi podnetmi. Orgány štátneho dozoru sú hlavne:
a.) Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: PO BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava 1, tt@soi.sk, tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21, fax č. 033/321 25 23
www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi
b.) živnostenské úrady.

7. V zmysle § 3 ods. 1 písm. n) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku informujeme spotrebiteľa, že sme sa nezaviazali dodržiavať žiadny kódex správania.

8. Pre zmluvy uzatvárané s podnikateľmi sa nepoužijú najmä ustanovenia článku VI. a VII. obchodných podmienok. Práva a povinnosti podnikateľov, čo sa týka zániku kúpnej zmluvy či práv z vadného plnenia, vyplývajú priamo zo zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov („Obchodný zákonník“).

Čl. II. Objednávanie tovaru a uzatváranie zmlúv
1. Objednanie tovaru. Tovar v našom internetovom obchode je možné objednať prostredníctvom:
a.) internetového obchodu,
b.) e-mailu,
c.) telefónu.

2. Objednanie tovaru prostredníctvom internetu. Objednanie tovaru prostredníctvom internetového obchodu vykonáte vybraním ponúkaného tovaru v požadovanom množstve, akosti a prevedení, vložením tovaru do virtuálneho košíka, prihlásením sa ku svojmu užívateľskému účtu alebo vytvorením užívateľského účtu nového, vyplnením požadovaných údajov, zvolením spôsobu dodania tovaru a platby a odoslaním vašej objednávky pomocou tlačidla „Odoslať objednávku s povinnosťou platby“. Pred odoslaním objednávky vám bude umožnené skontrolovať a prípadne i zmeniť zadané údaje.

3. Objednanie tovaru prostredníctvom e-mailu. Objednanie tovaru prostredníctvom e-mailu vykonáte zaslaním e-mailovej správy na našu e-mailovú adresu, ktorej obsahom musí byť:
a.) vybraný tovar i v požadovanom množstve, akosti a prevedení,
b.) vybraný spôsob dodania tovaru a platby,
c.) vaše identifikačné údaje:
- meno a priezvisko a prípadný názov právnickej osoby,
- bydlisko alebo sídlo,
- adresa pre dodanie tovaru,
- telefónne číslo,
- IČ, ak ste podnikateľom,
- DIČ, ak ste platcom DPH.

4. Objednanie tovaru prostredníctvom telefónu. Objednanie tovaru prostredníctvom telefónu uskutočníte zavolaním na naše telefónne číslo, na ktorom nám oznámite:
a.) vybraný tovar v požadovanom množstve, akosti a prevedení,
b.) vybraný spôsob dodania tovaru a platby,
c.) vaše identifikačné údaje:
- meno a priezvisko a prípadný názov právnickej osoby,
- bydlisko alebo sídlo,
- adresa pre dodanie tovaru,
- telefónne číslo,
- e-mailová adresa
- IČ, ak ste podnikateľom,
- DIČ, ak ste platcom DPH.

5. Potvrdenie prijatia objednávky. Úspešné prijatie vašej objednávky a uzavretie zmluvy vám potvrdíme na vašu e-mailovú adresu zaslaním e-mailovej správy, ktorej súčasťou bude:
a.) potvrdenie o uzavretí zmluvy a jej obsahu,
b.) naše obchodné podmienky.
Toto potvrdenie sa považuje za uzavretie zmluvy. Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením objednávky predávajúcim. V prípade neúplnosti alebo nesprávnosti objednávky vás vyzveme k jej doplneniu alebo vás upozorníme na nemožnosť uzavretia zmluvy.

6. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.

7. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Uzavreté zmluvy ukladáme a pristupovať ku svojim zmluvám môžete prostredníctvom internetového obchodu.

Čl. III. Uzavreté zmluvy a ich obsah
1.Zmena a zrušenie zmluvy. Uzavreté zmluvy nie je možné jednostranne meniť či rušiť. Takto uzavreté zmluvy možno meniť alebo rušiť iba na základe vzájomnej dohody, prípadne ak tak ustanoví právny predpis alebo obchodné podmienky.

2. Obsah kúpnej zmluvy. Na základe uzavretej kúpnej zmluvy sme povinní dodať vám dojednaným spôsobom objednaný hmotný tovar a poskytnúť prípadné dojednané služby a vy ste povinní si tovar prevziať a zaplatiť nám celkovú cenu, ktorá je tvorená cenou objednaného tovaru, ako aj nákladmi na dopravu, dodanie, poštovné a inými náklady a poplatky.

3. Ochrana duševného vlastníctva. Pokiaľ vám na základe zmluvy dodávame tovar, ktorý je chránený právami duševného vlastníctva (hlavne autorské diela, ochranné známky, priemyselné vzory, patenty a úžitkové vzory), nie je súčasťou zmluvy licencia oprávňujúca vykonávať práva duševného vlastníctva. Tovar chránený autorským právom nesmiete ako fyzická osoba využívať inak než pre osobnú spotrebu a ako právnická inak než pre svoju vlastnú vnútornú potrebu, hlavne nie ste oprávnení tovar rozmnožovať, a takto rozmnožený tovar ďalej predávať, prenajímať alebo inak sprístupňovať tretím osobám.

4. Zľavy a reklamné akcie. Pre zľavové či iné marketingové akcie platí, že pokiaľ nie je stanovené inak, nie je možné jednotlivé poskytované zľavy a iné výhody kombinovať.

5. Darčeky a bonusy. Pokiaľ vám boli v rámci zmluvy poskytnuté darčeky či iné bonusy, je existencia darovacej zmluvy závislá na existencii zmluvy hlavnej, a darovacia zmluva je uzavretá s rozväzovacou podmienkou zrušenia darovacej zmluvy v prípade zániku zmluvy hlavnej.

6. Zľavové kupóny a darčekové poukazy. Zľavové kupóny a darčekové poukazy je možné uplatniť za dohodnutých podmienok alebo za podmienok uvedených na kupóne alebo poukaze.

Čl. IV. Platobné podmienky
1. Spôsoby platby. Celkovú cenu je možné uhradiť spôsobmi, ktoré nájdete na zodpovedajúcej stránke v našom internetovom obchode.

2. Doba pre zaplatenie. Celkovú cenu ste povinní uhradiť buď pred dodaním tovaru, pri prevzatí tovaru, alebo neskôr, a to podľa dohodnutého spôsobu platby. Pokiaľ má byť celková cena uhradená pred dodaním tovaru, ste povinní ju uhradiť do 15 dní od uzavretia zmluvy. Pokiaľ je celková cena hradená prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb, je celková cena uhradená pripísaním peňažnej čiastky na náš účet u poskytovateľa platobných služieb.

Čl. V. Dodacie podmienky
1. Spôsoby dodania. Spôsoby dodania, ktoré môžete využiť, nájdete na zodpovedajúcej stránke v našom internetovom obchode.

2. Obmedzenie dodávania tovaru. Tovar dodávame iba do týchto štátov:
- Slovenská republika.

3. Nadobudnutie vlastníckeho práva. Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia tovaru kupujúcim vo vlastníctve predávajúceho.

4. Doba pre dodanie. Lehota na dodanie tovaru začína plynúť od uzavretia zmluvy. Pokiaľ má byť celková cena uhradená pred dodaním tovaru, lehota na dodanie tovaru začína plynúť až od uhradenia celkovej ceny. Tovar bude v tejto dobe dodaný na miesto určenia. Pokiaľ nie ste spotrebiteľom a tovar má byť do miesta určenia dodaný pomocou prepravcu, bude tovar v tejto dobe odovzdaný prepravcovi.

5. Prevzatie tovaru. Tovar ste povinní prevziať v dojednanej dobe a na dojednanom mieste v závislosti na spôsobe dodania. Pokiaľ má byť tovar dodaný pomocou prepravcu, ste povinní ho prevziať pri dodaní do miesta určenia. Ak tovar neprevezmete, vznikne nám právo od zmluvy odstúpiť, právo na zaplatenie nákladov spojených s dodaním tovaru, ak neboli uhradené pred dodaním tovaru, a právo zaplatenia odmeny za uskladnenie za dobu uskladnenia tovaru, ktorá končí v okamihu, kedy tovar prevezmete, odstúpite od zmluvy alebo od zmluvy odstúpime my. Pokiaľ vám tovar budeme potom, čo ho neprevezmete, dodávať opakovane, máme právo na úhradu nákladov spojených s opakovaným dodávaním.

6. Škoda na tovare pri preprave spotrebiteľovi. Pokiaľ ste spotrebiteľom, prechádza na vás nebezpečenstvo škody na tovare prevzatím tovaru. V prípade, že vám tovar bude dodaný poškodený, ste povinní nás o škode bezodkladne informovať a to najlepšie:
a.) emailom na našej e-mailovej adrese,
b.) osobne v ktorejkoľvek našej prevádzke,
c.) telefonicky na našom telefónnom čísle.
V prípade, že poškodenie zásielky zistíte už pri preberaní tovaru, ste povinní o poškodení informovať nielen nás, ale i prepravcu pri preberaní tovaru. O rozbalení poškodenej zásielky pred jej prevzatím môžete požiadať prepravcu a v prípade, že zistíte, že tovar bol poškodený, nie ste povinní ho od prepravcu prevziať.

7. Škoda na tovare pri preprave podnikateľovi. Pokiaľ ste podnikateľom a tovar má byť dodaný pomocou prepravcu, prechádza na vás nebezpečenstvo škody na tovare predaním tovaru prepravcovi. Pokiaľ dôjde ku škode na tovare po prechode nebezpečenstva škody, nezodpovedáme za ňu a škoda na tovare nemá vplyv na vašu povinnosť uhradiť celkovú cenu a povinnosť tovar prevziať. V prípade, že vám tovar bude dodaný poškodený, ste povinní bezodkladne reklamovať poškodenie tovaru u prepravcu.

8. Balenie tovaru. Ak nebude dojednané inak, bude tovar zabalený spôsobom vhodným pre jeho uchovanie a ochranu.

Čl. VI. Právo na odstúpenie od zmluvy
1. Všeobecne o odstúpení od zmluvy. Odstúpením od uzavretej zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a strany sú povinné vrátiť si všetko, čo na základe zrušenej zmluvy poskytli. Odstúpením od zmluvy sa ruší i na nej závislá zmluva darovacia. Právo odstúpiť od zmluvy je možné využiť za podmienok, ktoré sú stanovené v obchodných podmienkach, alebo pokiaľ tak stanovia právne predpisy.

2. Naše právo odstúpiť od zmluvy. My máme právo odstúpiť od uzavretej zmluvy kedykoľvek odo dňa uzavretia zmluvy do okamihu, kedy od nás prevezmete tovar, a to z dôvodov:
a.) vyčerpania zásob objednaného tovaru,
b.) neprevzatia tovaru pri jeho dodaní,
c.) zneužitia objednávkového systému nášho internetového obchodu,
d.) uvedenia chybných údajov pri objednávaní tovaru,
e.) objednania tovaru za cenu výrazne nižšiu než cenu obvyklú, pokiaľ bol tovar za túto cenu ponúkaný v dôsledku omylu či chyby nášho internetového obchodu,
f.) objednania tovaru, ktorého predaj je osobám mladším ako 18 rokov zakázaný, osobou mladšou ako 18 rokov.

3. Zákonné právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy. Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy, spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa:
a.) prevzatia tovaru, ak ide o kúpnu zmluvu,
b.) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo,
c.) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

4. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
a.) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b.) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c.) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

5. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

6. Nemožnosť odstúpenia od zmluvy. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
a.) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
b.) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
c.) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
d.) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
e.) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
f.) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
g.) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
h.) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
i.) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
j.)predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
k.) poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
l.) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

7. Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy sa v plnom rozsahu spravuje § 8 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.

8. Spôsob odstúpenia od zmluvy. Spotrebiteľ uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy oznámením o odstúpení:
a.) poštou na adresu ktorejkoľvek našej prevádzky,
b.) elektronickou správou (e-mail) na našu e-mailovú adresu kontakt@vinozoom.sk,
c.) osobne v ktorejkoľvek našej prevádzke,
d.) telefonicky na telefónnom čísle +421 905 520 380.

9.) Ak predávajúci na svojom webovom sídle umožňuje, aby spotrebiteľ odstúpil od zmluvy použitím na to určenej osobitnej funkcie alebo formulára na odstúpenie od zmluvy, predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom spotrebiteľovi potvrdenie na trvanlivom nosiči.

10. Zachovanie lehoty. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy nám odošlete najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku.

11. Vrátenie tovaru po odstúpení od zmluvy. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať nám alebo nami poverenej osobe na prevzatie tovaru, pričom má možnosť tak urobiť odoslaním tovaru na adresu ktorejkoľvek našej prevádzky alebo osobne v ktorejkoľvek našej prevádzke.
Tovar, pri ktorom odstupujete od zmluvy, ste nám povinní vrátiť späť: nepoužívaný, nepoškodený, kompletný v stave v akom mu bol dodaný ( vrátane dokumentácie a pod.), a v pôvodnom obale ( pokiaľ je to možné, inak zabalený spôsobom obvyklým a potrebným na zachovanie kvality a množstva tovaru ). Zároveň ste povinní vrátiť nám i všetky darčeky a bonusy, ktoré ste obdržali na základe zrušenej zmluvy.

12. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

13. Vrátenie peňazí po odstúpení od zmluvy. Pokiaľ ako spotrebiteľ odstúpite od zmluvy, sme povinní bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vám vrátiť všetky platby, ktoré sme od vás prijali na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.
- Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu tieto platby rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
- Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, nie sme povinní vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako nám je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť.
- Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

14. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

15. Úhrada platby za produkt pri odstúpení od spotrebiteľskej zmluvy platená v hotovosti sa podľa ust. § 4 ods. 13 zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku zaokrúhľuje na 5 eurocentov; celkový zvyšok tejto nezaokrúhlenej úhrady, ktorý je nižší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhľuje nadol a celkový zvyšok tejto nezaokrúhlenej úhrady, ktorý je rovný alebo vyšší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhľuje nahor. Ak je táto úhrada súčtom cien za viac produktov, zaokrúhľuje sa takto až výsledná úhrada. Táto úhrada vo výške 1 eurocent alebo 2 eurocenty sa zaokrúhľuje na 5 eurocentov. 

Čl. VII. Reklamácia vád tovaru spotrebiteľom
1. Pôsobnosť. Táto časť obchodných podmienok sa na vás vzťahuje iba v prípade, že ste spotrebiteľom, a upravuje našu zodpovednosť za vady tovaru.

2. Záručná doba. Záručná doba je 24 mesiacov, u použitého tovaru 12 mesiacov. Plynie odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

3. Naša zodpovednosť za vady tovaru. Zodpovedáme vám za to, že tovar pri prevzatí a v záručnej dobe nemá vady. Hlavne zodpovedáme za to, že tovar:
a.) má vlastnosti, ktoré sme si dohodli, a ak chýba dohoda, takejto vlastnosti, ktoré sme my alebo výrobca popísali alebo ktoré ste mohli s ohľadom na povahu tovaru a na základe prevádzanej reklamy očakávať,
b.) sa hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie uvádzame alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa,
c.) zodpovedá akosti alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
d.) je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
e.)vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

4. Predĺžená záruka za akosť. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v tomto zákone. V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky.

5. Obmedzenie zodpovednosti. Nezodpovedáme vám:
a.) pri tovare predávaného za nižšiu cenu za vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá,
b,) za opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním,
c.) u použitého tovaru za vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí,
d.) za vady tovaru, ak to vyplýva, hlavne pri tovare podliehajúcemu rýchlej skaze, z jeho povahy,
e.) pokiaľ ste pred prevzatím tovaru vedeli, že tovar má vadu,
f.) ak ste vadu sami spôsobili.
Doba pre uplatnenie práva. Tovar ste povinní si čo najskôr prezrieť a presvedčiť sa o jeho vlastnostiach a množstve. Pokiaľ zistíte, že tovar má vadu ste povinní bez zbytočného odkladu uplatniť u nás reklamáciu. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

6. Vaše práva pri výskyte vady tovaru. Ak má tovar vadu, máte právo:
a.) ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť,
b.) kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,
c.) predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti,
d.) ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať,
e.) ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci,
f.) ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

7. Spôsob reklamácie. Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu:
a.) odoslaním prostredníctvom poštového podniku na adresu ktorejkoľvek našej prevádzky,
b.) osobne v ktorejkoľvek našej prevádzke,
c.) elektronicky na našej e mailovej adrese kontakt@vinozoom.sk,
d.) ak je v záručnom liste či inom doklade, na obale tovaru alebo v našom internetovom obchode uvedená iná osoba určená k uplatneniu zodpovednosti za vady, u tejto osoby.

8. Náležitosti reklamácie. Pri uplatnení reklamácie je k reklamácii potrebné pripojiť tovar, na ktorom sa vyskytla vada, uviesť vady, ako aj e-mailovú adresu a/alebo telefonický kontakt.

9. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo nim poverený zamestnanec, alebo určená osoba povinne poučí kupujúceho o jeho právach podľa Občianskeho zákonníka, teda o práve na opravu, výmenu, odstúpenie od zmluvy (vrátenie kúpnej ceny) a zľavu z kúpnej ceny.

10. Na základe rozhodnutia, ktoré z týchto práv bližšie uvedených v bode 9 tohto článku kupujúci uplatňuje, určí predávajúci alebo ním poverený zamestnanec spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

11. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto odseku začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

12. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

13. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

14. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

15. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim.

16. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

17. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.

18. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

19. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Čl. VIII. Záverečné ustanovenia
1. Predaj alkoholických nápojov a tabakových výrobkov. Osobám mladším ako 18 rokov je zakázané predávať alkoholické nápoje, tabakové výrobky a potreby a elektronické cigarety.
2. Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy.
3. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.2.2023.

Prílohy

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu: LIPERA SK s.r.o.
so sídlom: D.Štúra 4397/5A, Sereď 926 01
IČO: 36 804 517
email: kontakt@vinozoom.sk
tel.: +421 905 520 380

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od

zmluvy o poskytnutí tejto služby*:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Dátum objednania/dátum prijatia* ..............................................................

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............................................................

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............................................................

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............................................................

(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

Dátum ..............................................................

* Nehodiace sa prečiarknite.