Podmienky používania

Právny vzťah a všeobecné upozornenia

 1. Účinnosť. Tieto podmienky používania internetových stránok sú účinné od 1.2.2023.
 2. Internetové stránky. Pre účely tohto dokumentu sa našimi internetovými stránkami rozumie súbor všetkých internetových stránok tvoriacich náš web prevádzkovaný na adrese http://vinozooom.sk a všetkých podstránkach.
 3. Sekcie s obmedzeným prístupom. Pre účely tohto dokumentu sa sekcia s obmedzeným prístupom rozumie akákoľvek stránka alebo skupina stránok v rámci internetových stránok, ktoré podliehajú špecifickým pravidlám pre prístup k nim, ako je napríklad spoplatnenie alebo nutnosť registrácie a následné prihlásenie. Ktorá stránka spadá do sekcie s obmedzeným prístupom je uvedené na príslušnom mieste na našich internetových stránkach.
 4. Služba. Pre účely tohto dokumentu sa službou rozumie služba informačnej spoločnosti, ktorú čerpáte používaním našich internetových stránok a jej poskytovateľom je spoločnosť LIPERA SK s.r.o., Dionýza Štúra 4397/5A, 926 01 Sereď, IČO: 36804517, zapísaná v obchodnom registri, ktorý vedie Okresný súd Trnava oddiel Sro vložka 2032/T, IČ DPH: SK 26306891 (pre účely tohto dokumentu iba “my” či odpovedajúce výrazy). Užívaním služby vzniká medzi nami a príjemcom služby (pre účely tohto dokumentu iba vy zodpovedajúce výrazy) právny vzťah.
 5. Webový obsah. Pre účely tohto dokumentu sa webovým obsahom, ktorý vám v rámci služby dodávame, rozumejú všetky dáta, ktoré od nás prijmete na základe vašeho požiadavku zadaného prostredníctvom webového prehliadača, hlavne texty, obrázky, ale aj zdrojové kódy stránok.
 6. Rozsah poskytovaných služieb. V rámci poskytovania tejto služby nie je garatovaný žiadny minimálny rozsah. Služba môže byť dočasne alebo trvalo nedostupná, vcelku alebo z časti. Jej užívateľské rozhranie vzhľadom na funkcionalitu sa môže meniť alebo môže byť odstránené, a to na základe nášho jednostranného uváženia, ktoré nepodlieha nutnosti predchodzieho oznámenia.
 7. Ceny služby. Služba je poskytovaná z našej strany zadarmo. Technické zariadenia programované vybavenie a konektivitu k tejto službe hradíte vy. Bezplatnosť sa vzťahuje na sekciu s obmedzeným prístupom.
 8. Výhrada zmeny podmienok. Tieto podmienky používania internetových stránok sa môže priebežne meniť a aktualizovať. Predtým ako budete chcieť využívať webový obsah je vašou povinnosťou zoznámiť sa s jej aktuálnou verziou.
 9. Generálne obmedzenie. Je zakázané používať akékoľvek prostriedky k narušovaniu alebo k obchádzaniu bezpečnostných opatrení spojených s touto službou alebo inými našimi službami, súvisiacich s inými internetovými službami a stránkami a počítačovými sieťami.
 10. Vylúčenie zodpovednosti. V rozsahu dovolenému platnou právnou úpravou súhlasíte s tým, že nebudeme zodpovedať za akúkoľvek ujmu, ktorá by Vám mohla vzniknúť v súvislosti s touto službou a tiež s dohodnutým obmedzením výšku náhrady prípadne takej škody čiastkou 0 €.

Autorské práva

 1. Vylúčenie licencie. Pokiaľ je webový obsah vcelku alebo z časti autorským dielom a pokiaľ nie je pri jednotlivých zložkách webového obsahu uvedené inak, neudeľujeme vám licenciu k webovému obsahu a bez nášho výslovného súhlasu nie je možné použiť mimo zákonné obmedzenia a výnimky.
 2. Databázové práva. Bez nášho vysloveného zvolenia nie ste oprávnený vyťažovať či inak využívať naše databázy. Naviac sa zaväzujete zdržať obdobného jednania aj vo vzťahu k našim databázam, ktoré nepoužívajú ochranu podľa autorského práva.
 3. Odkazy. Pokiaľ budete odkazovať na internetové stránky, berte na vedomie, že nesmiete tretím osobám poskytovať taký odkaz , ktorý obchádza naše zabezpečenie alebo prostriedky pre kontrolu distribúcie obsahu, ako sú napríklad odkazy dostupné iba v rámci sekcii s obmedzeným prístupom či prihlásením užívateľov. Vo všetkých prípadoch si na viac vyhradzujeme možnosť meniť štruktúru a obsah internetových stránok alebo zaviesť nové a upraviť existujúce prostriedky pre kontrolu obsahu čo môže vyústiť v nefunkčnosť vami skôr získaného obsahu. Berte na vedomie, že v tomto prípade nemáte nárok na náhradu prípadnej škody.